Firma Zakład Mechaniczno-Remontowy W.Ciaćma, M.Piec, D.Reikowski Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie realizuje w latach 2019-2022 projekt pn: „Opracowanie modułowego ramienia powlekarki umożliwiającego automatyzację procesu powlekania”.
POIR.01.01.01-00-1139/18
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw,
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Wartość projektu: 10 417 499,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 7 636 559,23 zł